Gemeenteraad Cranendonck geïnformeerd tijdens commissievergadering

Vanavond heeft VOCAAL een korte toelichting gegeven op de enquête die op 2 februari aan de raad is toegezonden. Via een digitale meeting (Teams) heeft Mat van der Heijden de commissieleden toegesproken en vragen beantwoord. Dat gebeurde in het bijzijn van de directeur Ruben Barten vanuit de directiekamer op het BRAVO!-college. Zodoende kon Ruben meteen (namens het LVO) vragen beantwoorden die het onderwijs betroffen. Mat deed vooral een oproep naar de fracties om duidelijk te maken (in hun programma’s) dat zij de aanwezigheid van de school in Budel van eminent belang vinden. De gehele vergadering is opgenomen. Mat begint aan het begin na circa 2 minuten. Je kunt ook de uitgesproken tekst nalezen

Onderwijsbehoefte Cranendonck 2021

Recent onderzoek heeft naar voren gebracht dat er voor ouders van kinderen in de hoogste groepen van het basisonderwijs een grote behoefte is om te kiezen voor vervolgonderwijs dat op de locatie kan worden afgemaakt. Niemand wil gedurende de opleiding moeten wisselen van locatie, als men niet wordt gedwongen……

CONCLUSIE:

Er leeft een grote behoefte om te kiezen voor een school die kan worden afgemaakt op de plek waar wordt gestart.

Dus….. zorg voor volledige VMBO-opleiding

Download rapport.

De Stichting VOCAAL heeft in nauwe samenwerking met het BRAVO!-college en de gemeente Cranendonck in het najaar van 2020 een onderzoek gedaan onder de ouders van leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de basisscholen in Cranendonck. De Stichting VOCAAL heeft dit ook in 2012 gedaan, hetgeen uiteindelijk ertoe heeft geleid dat het toenmalige Junior College is behouden en zich heeft ontwikkeld tot wat thans het BRAVO!-college is.
Het doel van het huidige onderzoek was om vast te stellen wat de wensen van de huidige (betrokken) inwoners zijn zodat hiermee bij de verdere ontwikkeling van de school goed rekening kan worden gehouden. Daarbij zijn ook enkele vragen opgenomen over de verwachtingen van de ouders mbt de mogelijke betrokkenheid van de gemeente Cranendonck bij de ontwikkeling van de school.

BRAVO!-college nieuwe naam voor MAVO in Budel

Het Junior College is omgedoopt in BRAVO!-college. Stichting VOCAAL heeft aangedrongen om een nieuwe naam te zoeken nu op het Junior College mogelijk is geworden om de 4-jarige-MAVO af te maken (voorheen alleen de eerste twee jaren). Op de foto de werkgroepleden van VOCAAL